Řešení úrazů

Úrazy jsou součástí každého kontaktního sportu. Závažné nebo život ohrožující úrazy jsou však v ragby vzácné. Důsledky mnoha zranění lze často zmírnit velmi jednoduchými dovednostmi v poskytování první pomoci až do příjezdu záchranné služby. Ve většině ragbyového světa je u hřiště jen málo kvalifikované zdravotnické pomoci. Takže odpovědnost za poskytnutí první pomoci může ležet na klubových funkcionářích, trenérech, hráčích, rodičích nebo rozhodčích.

Když člověk stojí tváří v tvář zranění, je často otázkou, co se nemá dělat, spíše než to, co se dělat má, tj. „nezpůsobit ještě větší škodu“. Mnoho věcí se po chvilce zlepší samo a obyčejně stačí převzít kontrolu nad situací a předejít panice, dokud se stav hráče nezlepší nebo se nedostaví zkušenější pomoc. Za určitých okolností v počátečních fázích řešení úrazů často stačí jednoduchá opatření, například ochrana hlavy a krku, zajištění průchozích dýchacích cest nebo zafixování zraněné končetiny.

Existují samozřejmě některé stavy, kdy by idea jednoduchého zafixování hráče a vyčkávání nebylo to nejlepší, např. u srdeční zástavy. K těmto stavům, i když vzácně, dochází a jsou jedním z důvodů k zajištění toho, aby při hře a trénincích byla přítomna osoba vyškolená v poskytování první pomoci.

World Rugby doporučuje, aby byla na každém zápase a tréninku zajištěna odpovídající úroveň poskytování první pomoci. World Rugby zajišťuje různé úrovně školení a další podrobnosti najdete na adrese https://passport.world.rugby/player-welfare/first-aid-in-rugby/

Obecné zásady při péči o zraněného hráče jsou:

 1. Nezpůsobit ještě větší škodu
 2. Převzít kontrolu
 3. Zabránit zbytečnému pohybu
 4. Mluvit na hráče
 5. V případě potřeby přivolat pomoc
 6. Zajistit příjezd zkušenější pomoci
 7. Rozpoznat, kdy musíte udělat více, což může zahrnovat přivolání sanitky

Převzít kontrolu nad situací.

Zásadní věcí při péči o zraněného hráče je zabránit panice, dokud se stav hráče nezlepší nebo nedorazí zkušenější pomoc.

First Aid In Rugby

https://passport.world.rugby/player-welfare/first-aid-in-rugby/

Absolvovat alespoň základní školní v poskytování první pomoci by měly všechny zúčastněné strany – trenéři, rozhodčí, rodiče a všichni ostatní zapojení do hry.

U život neohrožujících a končetiny neohrožujících úrazů

Posoudit stav hráče na hřišti pomocí systému TOTAPS (dotyk, sledování, hovor, aktivita, pohyb, pasivní pohyb, zkouška dovedností).

Kroky Posouzení stavu Činnost
Talk - hovor Co se stalo? Kde to bolí?  
Observe - pozorování Prohlédnout poraněné místo. Liší se od druhé strany (oteklé, jiná barva, atd.)? Je-li místo oteklé nebo deformované, přivolejte osobu poskytující první pomoc.
Touch - dotyk Nahmatat otok, citlivá a bolestivá místa. Je-li místo na dotyk citlivé, přivolejte osobu poskytující první pomoc.
Active movement – aktivní pohyb Požádejte hráče, aby přesunul zraněnou část těla bez pomoci. Není-li pohyb možný nebo je bolestivý, přivolejte osobu poskytující první pomoc a hráče dopravte z hřiště (bez zatěžování).
Passive movement - pasivní pohyb V případě, že hráč zraněnou částí těla aktivně pohybuje, pak touto částí opatrně proveďte pohyb v celém rozsahu. Není-li pohyb možný nebo je bolestivý, hráč by měl být dopraven z hřiště (bez zatěžování).
Skill test - test dovedností Pokud aktivní ani pasivní pohyby nepůsobí bolest, požádejte hráče, aby se postavil a zjistil, zdali je dolní končetina schopná nést plnou zátěž a hráč může chodit. Není-li to možné, hráč by měl být dopraven z hřiště (bez zatěžování u úrazů dolních končetin). Není-li to možné, hráč by měl být dopraven z hřiště (bez zatěžování).

Krvácení

Při ošetřování hráče, který krvácí, je nutné používat rukavice, aby byli hráč a zasahující osoba chráněni před možným nakažením krví přenosnými nemocemi, např. HIV a hepatitidou. Krev nesmí být přenesena jedním hráčem druhému. Všechny předměty, které byly krví znečištěné se musí uzavřít do plastového sáčku a náležitě zlikvidovat.

Závažné krvácení se musí ošetřit co nejdříve, aby se snížil tok krve, protože to může stačit k záchraně života. Nejprve tlačit přímo na ránu a, pokud to není možné, vyvíjet pouze nepřímý tlak. Zařídit urgentní převoz do nemocnice nebo lékařské ordinace.

Zranění měkkých tkání

Zranění měkkých tkání obvykle představují natažení vazů a svalů, tržné rány a pohmožděniny. Měly by být ošetřeny metodou známou jako PRICED.

Protect - chránit Poté, co ke zranění došlo, je velmi důležité, aby byli poraněné místo i hráč chráněni před dalším úrazem. Pokud se tak nestane, může se problém zhoršit a zpomalit se hojení.
 • Odřeniny / tržné rány je třeba obvázat
 • Zraněný kloub by měl být zafixován obvazem nebo dlahou
 • Je třeba zabránit zatěžování
Rest - odpočinek Odpovídající odpočinek umožňující hojení a nápravu tkání je životně důležitý u všech úrazů. Nezapomeňte – když to bolí, asi to není dobré ani pro zranění. Poraněnou část těla nijak nezatěžujte.
Ice - led Přiložení ledu na zranění pomáhá předcházet krvácení a dalšímu otoku. Pravidelné používání drceného ledu ve vlhkém ručníku napomůže ke zkrácení doby zotavení a v mezidobí redukuje bolest. Ledujte zranění každé 2 hodiny po dobu 20 minut a to během prvních 48 hodin. Ochrana pokožky vazelínou nebo olejem zabraňuje zbytečným tepelným poškozením.
Compression - stažení Stažení úrazu měkkých tkání zabraňuje tvorbě otoků a zkracuje dobu zotavení. Účinné je stažení pomocí pevného obvazu. Zkontrolujte, zdali obvaz není příliš utažený a že nebrání krevnímu oběhu nebo nezpůsobuje brnění či bolest kolem. V intervalech mezi ledováním místo obvažte.
Elevation - nadzdvižení Nadzdvižení postižené oblasti redukuje otok a bolest.
Diagnosis - diagnóza Nejrychlejší cestou k zotavení jsou včasná diagnóza provedená zdravotnickým personálem s odpovídající kvalifikací a správné řešení. Poraďte se s lékařem, zvláště pokud máte obavy, že se zranění, bolest či otok zhorší nebo pokud bolest či otok do 48 hodin neodezní.

Led pomáhá předcházet krvácení a dalšímu otoku.

Nadzvednutí snižuje otok a bolest.

Po diagnostikování úrazu, zabraňte na dobu 72 hodin výskytu libovolnému prvku HARM.

Heat - teplo Může zhoršit krvácení a otok a zhoršit bolest a ztuhlost.
Alkohol - alkohol Může zhoršit krvácení a otoky, stejně jako zakrývat bolest a závažnost zranění.
Running - běh Zásadní je odpočinek.
Massage - masáž Nejlépe se jí vyhnout, protože může zhoršit krvácení a otok, čímž prodlužuje dobu zotavení.

Otřes mozku

Otřes mozku je třeba brát velmi vážně. Zajistí se tak krátkodobé a dlouhodobé zdraví hráčů. Ačkoli je obvykle způsoben úderem do hlavy, může být způsobem i úderem do těla, kdy se síla nárazu přenese až do mozku. Není vždy spojen se ztrátu vědomí.

Otřes mozku má mnoho různých příznaků nebo projevů a mnoho z nich lze nalézt v Pokynech World Rugby pro případ otřesu mozku na adrese https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/medical/concussion/concussion-guidelines

Běžné příznaky zahrnují špatné soustředění, ztrátu paměti a potíže s rovnováhou. S rozpoznáním otřesu mozku může pomoci Kapesní příručka k rozpoznání otřesu mozku (viz níže).

Pokud je u sportovce podezření na otřes mozku, měl(a) by být dopraven(a) z hrací plochy a nesmí se vrátit.

Pokud hráč s otřesem mozku pokračuje ve hře, vystaví se riziku většího zranění a také bude brzdit tým, protože bude mít potíže se sledováním hry probíhající kolem něj.

Mladí hráči jsou náchylnější, u jednotlivců s otřesem mozku nebo u ne zcela zotavených jednotlivců, k vzácným a nebezpečným neurologickým komplikacím, včetně úmrtí, způsobeným druhým nárazem.

Každý, kdo byl vyřazen ze hry z důvodu podezření na otřes mozku by měl být zkontrolován zdravotnickým pracovníkem. Nemělo by mu být dovoleno řídit motorové vozidlo. Návrat do hry by se měl řídit odstupňovaným přístupem tak, jak je popsáno v Pokynech World Rugby pro případ otřesu mozku.

Stažení Pomůcky pro rozpoznání otřesu mozku v tisknutelném pdf formátu

Rehabilitace

Rehabilitace vyžaduje dohled a řízení řádně vyškoleným zdravotnickým personálem, lékaři, fyzioterapeuty a fitness poradci. Cílem rehabilitace je vrátit hráče do plné fyzické kondice, což zahrnuje:

 • obnovení síly svalstva
 • obnovení plného rozsahu pohybů kloubů
 • obnovení koordinace a rovnováhy
 • fyzická kondice udržovaná cvičením, např. jízdou na kole a plaváním
 • je-li hráč připraven – postupné zavádění dovedností specifických pro ragby
 • drilování kontaktů následované plným kontaktem.

Návrat do hry

Hráči, kteří se vracejí do hry před úplným uzdravením se vystavují značnému riziku zhoršení zranění nebo způsobení si dalšího zranění.

Hráči by měl vrátit do hry pouze tehdy, až je otestuje trenér, lékař nebo fyzioterapeut, aby se zjistilo, zda jsou připraveni se vrátit na hřiště.

Tito vracející se hráči musí znovu prokázat, že jsou Rugby Ready. Testy by měly zahrnovat podobné fyzické testy, jako byly použity na začátku sezóny a ragbyové dovednosti a pohyby, které budou hráči provádět při hře, například skládání hráčů, úhyby, skoky, atd.

K porovnání výkonů a zjištění, jestli jsou hráči jsou opět Rugby Ready by měly být použity informace z profilování hráčů. Pokud jsou hráči schopni prokázat stejnou úroveň výkonů jako před zraněním, pak jsou opět Rugby Ready.

Za normálních okolností je nejlepší radou – když to bolí, nehrajte.

Oznamování úrazů

O úrazech, ke kterým dojde by měly kluby vést záznamy. To umožní identifikaci všech vzorů a běžných úrazů a přijetí vhodných preventivních opatření. Také bude k dispozici záznam pro případě jakýchkoliv vyšetřování či stížností, které mohou být podány později.

Tam, kde mají regiony nebo národní svazy systémy oznamování úrazů je důležité, aby byly dodržovány. Tento typ informací napomáhá informovat politiku péče o hráče a trénink, například Rugby Ready.

Formulář Zprávy World Rugby o úrazu lze stáhnout na adrese https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/rugby-ready/downloads/

Vyloučení odpovědnosti

Informace o řešení úrazů uvedené v tomto produktu World Rugby Rugby Ready mají posloužit jako nástroj pro pomoc v péči a vedení zraněných hráčů. Nenahrazují výhodu toho, mít k dispozici vhodně kvalifikovaný personál, který by zranění ošetřoval. World Rugby (včetně její provozní jednotky IRFB Services (Ireland) Limited a dalších souvisejících subjektů) nepřijímá žádnou odpovědnost za nedbalost či jinak ve vztahu k léčbě, péči a vedení zraněných hráčů.

Klíčové body pro hráče

 • Zajistěte, abyste byli fyzicky způsobilí hrát – že se necítíte špatně a že jste se ze všech zranění plně zotavili
 • Zajistěte, abyste obvázali všechny rány
 • Máte-li jakékoli pochybnosti, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče

Tipy pro trenéry

 • Nevybírejte hráče, kteří se plně nezotavili ze zranění
 • Mějte na vědomí, co je nouzový plán
 • Ujistěte se, že máte pro zápas či trénink i odpovídající úroveň poskytování prvního pomoci
 • Proč si neudělat kurz první pomoci?

Tipy pro rozhodčí

Navštivte webové stránky World Rugby o Výuce pravidel.

 • Zkontrolujte, která osoba je na zápase určená k poskytování první pomoci a kde se bude nacházet
 • Domluvte se na signálech, které budete používat
 • Je-li hráč zraněn a pokračování hry by bylo nebezpečné, rozhodčí musí hru zastavit
 • Hráči nesmějí nosit žádné části oblečení, které byly potřísněny krví
 • Hráči, kteří mají otevřené nebo krvácející rány musí opustit hrací plochu a nesmí se vrátit, dokud nebude krvácení zastaveno a rána obvázána